Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy probíhá ve dvou dnech v období od 1. dubna do 30. dubna (viz. AKTUALITY) v budově základní školy SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, Tomkova 42, 779 00 Olomouc.

Vzdělávání v 1. třídě probíhá podle vzdělávacího programu:

 • Školní vzdělávací program ZV

Popřípadě:

 • Školní vzdělávací program SVV

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem a je nutné přinést s sebou :

 • rodný list
 • vyplněný dotazník pro rodiče budoucích žáků
 • žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání - ke stažení Základní škola
 • doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna nebo středisko výchovné péče)
 • lékařskou zprávu od očního lékaře nebo jiného odborného lékaře

Kritéria pro přijetí dětí do prvních tříd ZŠ :

 1. připravenost dítěte na školní docházku - školní zralost
 2. dítě s primárně zrakovým postižením, jehož vymezení potřebné míry podpory z hlediska speciálních vzdělávacích potřeb musí jasně vyplývat z doporučení školského poradenského zařízení (SPC pro ZP, PPP).
 3. dítě s primárně zrakovým postižením a možným souběhem dalších postižení (SPU , řečové poruchy, PAS)
 4. dítě s jiným zdravotním postižením (individuální integrace žáka), které nenaruší výchovně vzdělávací proces zrakově postižených žáků
 5. dítě se zdravotním znevýhodněním (dle vyhl. 27/2016 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění)
 6. trvalé bydliště žáka v Olomouckém kraji, případně z vážných důvodů v ostatních krajích ČR
 7. pořadí podané žádosti o přijetí zákonným zástupcem dítěte a výše povoleného počtu žáků

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole nebo na webových stránkách školy.

Škola žákům se SVP nabízí:

 • nácvik chůze s bílou holí - prostorovou orientaci a samostatný pohyb (POSP) v rámci individuální výuky po trasách v budově školy, cvičném hřišti POSP a v blízkém okolí školy

 • tyflopedickou péči pro těžce zrakově postižené žáky (ITP) - smyslová stimulace, základy sebeobsluhy, Braillovo písmo, psaní na Pichtově psacím stroji, práce s počítačem a jinými elektronickými pomůckami, nácvik využití kompenzačních pomůcek.

 • reedukaci - náprava specifických poruch učení v rámci výuky, která probíhá skupinově

 • logopedická péče žáků s vadami řeči (ILP) probíhá v rámci povinné výuky v 1. a 2. třídě

 • ortopticko-pleoptická cvičení pod vedením zkušené zdravotní sestry zaměřené na rozvoj zrakového vnímání. U tupozrakosti se jedná o zlepšení zrakové ostrosti, u šilhání o zlepšení postavení očí a obnovení binokulární funkce prostorového vidění. Součástí léčby je také nácvik koordinace oko-ruka. Během cvičení si tak dítě zvyká na brýle i okluzor.

 • služby školní zdravotní sestry, které poskytují žákům i rodičům pomoc při zajišťování např. medikace žáků, zdravotního režimu žáků nebo doprovodu žáků k lékaři

Co by mělo dítě umět, před nástupem do 1. třídy :

 • Znát své jméno, příjmení, věk, bydliště

 • Správně vyslovovat všechny hlásky

 • Držet správně tužku (mezi ukazováčkem a palcem s oporou o prostředníček)

 • Znát všechny základní barvy (i doplňkové a odstíny)

 • Vyřídit jednoduchý vzkaz

 • Soustředit se na zadanou činnost a pracovat samostatně alespoň 20 minut

 • Zarecitovat básničku, zazpívat písničku, reprodukovat krátkou pohádku nebo příběh

 • Vyprávět o obrázku

 • Znát časové vztahy (dny v týdnu, měsíce, roční období)

 • Hrát jednoduché hry a dodržovat jejich pravidla

 • Počítat vzestupnou řadou po jedné nejméně do deseti

 • Porovnávat méně – více

 • Seřadit pět prvků podle velikosti

 • Poznat a roztřídit základní tvary (kruh, trojúhelník, obdélník, čtverec)

 • Znát pojmy – nad, pod, vedla, uprostřed, nahoře, dole, vpravo, vlevo, první, poslední, …

 • Nakreslit úplnou lidskou postavu (všechny základní části a detaily – uši, nos, ústa, oči, správný počet prstů

 • Vystřihovat jednoduché tvary

 • Poskládat obrázek z několika částí

 • Samostatně se obléknout a svléknout, zapínat knoflíky, zavazovat tkaničky

 • Dodržovat základní pravidla hygieny

 • Správně držet a používat příbor

 • Umět pozdravit, požádat a poděkovat