Poučení  o právních následcích neodevzdání zápisového lístku a poučení o odvolání        

Proti  rozhodnutí se lze odvolat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele SŠ,ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín, Tomkova 42 a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.    

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje  za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí  o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat  na základě odvolání.  

Výsledky přijímacího řízení

 

Výsledky I. kola školních přijímacích zkoušek 

výsledky př.zk. I.kolo.xls (51kb)

Výsledky jednotné přijímací zkoušky - studijní obor Masér sportovní a rekondiční

výsledky masér.xls (41kb)

Výsledky přijímacího řízení - odvolání 

výsledky odvolání.xls (39kb)


Výsledky II. kola školních přijímacích zkoušek

 

výsledky 2.kolo.xlsx (12kb)