Vnitřní řád školního klubu

 

1. Kritéria přijetí

 • Věk dítěte.
 • Internátní dítě.

 • Zaměstnanost rodičů, mateřská dovolená.

 • Míra postižení.

 • Dopravní obslužnost.

 • Schopnost sebeobsluhy.

Školní klub je určen pro žáky 2. stupně (z rozhodnutí ředitele školy mohou ŠK navštěvovat i žáci 3. , 4. a 5. třídy).

2. Způsob přihlášení a odhlášení

 • Řádně vyplněný a podepsaný zápisní lístek.

 • O přijetí rozhoduje ředitel školy.

 • Odhlásit dítě je možné jen na základě písemného vyjádření zákonného zástupce.

3. Provoz školního klubu

 • Provoz místnosti ŠK je od 14,00 do 15,30, v pátek do 15,00.

 • Provoz ŠK navazuje na rozvrh vyučování.

 • Pokud si rodiče nevyzvednou dítě ze ŠK včas bude dítě umístěno ve ŠD2 nebo na internátě (kromě pátku).

 • Doba pobytu žáka ve ŠK se řídí údaji v zápisním lístku. Změny příchodu a odchodu dítěte do ŠK jsou nutné domluvit osobně nebo písemně se skupinovou vychovatelkou.

 • Pokud dítě odchází ze ŠK mimořádně samo nebo v jiný než určený čas, jsou rodiče povinni to osobně nebo písemně sdělit předem.

 • Dítě ze ŠK nelze uvolnit prostřednictvím telefonu a e-mailu.

 • Příchod a odchod se zapisuje do docházkového sešitu. Docházka do ŠK nemusí být pravidelná.

 • Škola má právo žáka vyloučit ze ŠK:

  • Pokud v řádném termínu nezaplatí příspěvek.

  • Pokud bude poškozovat zařízení místnosti a školy.

  • Pokud nebude dodržovat vnitřní řád školního klubu.

4. Podmínky úplaty

 • Rodiče přispívají na provoz ŠK podle §123 školského zákona a § 13 vyhlášky č. 74/2005 Sb. příspěvkem 50,- Kč na měsíc. Příspěvky je nutné platit předem a pololetně (nejpozději do 5. prac. dne v září a únoru). V případě přihlášení dítěte během roku se platí poměrná částka. V případě odhlášení dítěte během roku se zaplacená částka nevrací.

 • Příspěvek na ŠK je možno platit bezhotovostně na účet č. 34435811/0100 nebo složenkou. Variabilní symbol – jméno dítěte.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví

 • Žáci jsou v souladu se školním řádem seznámeni s bezpečnostními předpisy při pobytu ve škole, ŠD, ŠK a na internátě.

 • Školní klub vytváří podmínky ochrany žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy.

 • Za bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví během pobytu ve ŠK a na akcích, které pořádá, odpovídá vychovatel/ka.

 • Žáci se ve ŠK chovají tak, aby nenarušovali výchovně vzdělávací proces a neohrožovali zdraví své a svých spolužáků.

6. Dokumentace

 • Zápisní lístek.

 • Docházkový sešit.