Vnitřní řád školní družiny

1. Kritéria přijetí

 • Věk dítěte

 • Internátní dítě

 • Zaměstnanost rodičů, mateřská dovolená

 • Míra postižení

 • Dopravní obslužnost

 • Schopnost sebeobsluhy

   

  2. Způsob přihlášení a odhlášení

 • Řádně vyplněný a podepsaný Zápisní lístek.

 • O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy.

 • Odhlásit dítě je možné jen na základě písemného vyjádření zákonného zástupce.

   

  3. Provoz školní družiny

 • Ranní družina – 6,30 – 7,40 hod., odpolední družina 1 – 11,40 – 16,00 hod. a odpolední družina 2 – 11,40 – 17,00 hod. (pá do 16,30).

 • Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě nejpozději 5 minut před ukončením provozu ŠD.

 • Z organizačních důvodů si své dítě mohou rodiče vyzvednout ve 13,00, 14,00 hod nebo po 15,00 hod.

 • Pokud si rodiče nevyzvednou dítě ze ŠD1 do 16,00 hod., ze ŠD2 do 17.00 bude dítě umístěno na internátě – kromě pátku.

 • Změny příchodu a odchodu dítěte do ŠD jsou nutné domluvit písemně nebo

   e-mailem druzina@szmsvejdovskeho.cz nebo druzina2@szmsvejdovskeho.cz se skupinovou vychovatelkou.

 • Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně samo nebo v jiný než určený čas, jsou rodiče povinni to písemně sdělit předem.

 • Dítě ze ŠD nelze uvolnit prostřednictvím telefonu.

 • Dítě si vyzvedávají rodiče a jimi pověřené osoby na základě písemného zmocnění.

 • Na přání rodičů je možné, aby si dítě vypracovalo samostatně domácí úkol ve školní družině.

 • Rodiče zajistí pravidelné docházení do ŠD dle příchodů a odchodů v Zápisním lístku.

   

  4. Oblečení

 • Rodiče zodpovídají za vhodné oblečení a obuv svého dítěte ve školní družině (pobyt venku, v tělocvičně, herně, …).

 • V případě, že dítě nemá vhodné oblečení (např. na výtvarnou činnost), vychovatelka nezodpovídá za případné znečištění nebo zničení.

 • Děti by měly mít své oblečení označeno.

   

  5. Informace o dětech

 • Se skupinovou vychovatelkou je možno hovořit vždy při příchodech a odchodech dětí.

 • Informace o činnosti školní družiny jsou rodičům podávány na třídních schůzkách, prostřednictvím školních novin nebo ústně dle aktuální situace.

   

  6. Stravné (tel. 581 580 909)

 • Odhlašování stravy se provádí do 13,00 hod před dnem, který chce rodič odhlásit

 • Stravné jsou rodiče povinni přihlásit a odhlásit sami u vedoucí školní jídelny, platba se provádí v hotovosti.

   

  7. Ostatní

 • Rodiče přispívají na provoz ŠD podle §123 školského zákona příspěvkem 50,- Kč na měsíc.

 • Příspěvky je nutné platit pololetně a předem (nejpozději do 5. prac. dne v září a únoru). V případě přihlášení dítěte během roku se platí poměrná částka. V případě odhlášení dítěte během roku se zaplacená částka nevrací. V případě odhlášení dítěte během roku se zaplacená částka nevrací.

 • Příspěvek na Školní družinu je možno platit bezhotovostně na účet č. 34435811/0100 nebo složenkou. Variabilní symbol – jméno dítěte.

 • Školní družina neručí za ztrátu nebo poškození cenných věcí (mobilní telefony, zlaté řetízky, vlastní hračky, apod.).

 • Z hygienických důvodů nemají rodiče přístup do herny školní družiny.

 • Pitný režim zajišťují vychovatelky ŠD nápoji ze školní jídelny (především v jarních a letních měsících).

   

  8. Práva žáků

 • Podílet se na plánování volného času a zájmové činnosti

 • Účastnit se akcí pořádaných školní družinou a internátem

 • Je možné využívat schránku důvěry ve vstupních prostorách školy

 • Využívat tělocvičnu, knihovnu, cvičnou kuchyňku a všechna další zařízení určená žákům naší školy

 • Děti jsou školním řádem chráněny před diskriminací, nepřátelskými jevy a násilím

   

  9. Povinnosti žáků

 • Dodržovat vnitřní řád, režim dne a řídit se pokyny vychovatelů

 • Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární předpisy

 • Chránit majetek školy. Všechny škody vzniklé nešetrným zacházením a způsobené úmyslně hradí rodiče dětí

 • Hlásit aktuální zdravotní stav a jiné změny

 • Šetřit elektrickou energií a vodou

 • Okamžitě hlásit všechny závady

 • Dodržovat zásady slušného chování

   

  10. Je zakázáno

 • Používat jakékoliv elektrické spotřebiče.

 • Zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu.

 • Otvírat okna nebo s nimi manipulovat. Větrání zajistí pedagogický dozor.

 • Kouřit, požívat a uchovávat alkohol, drogy, omamné a zdraví škodlivé látky.

 • Přechovávat jakékoliv zbraně.

 • Poškozovat zařízení ŠD.

 • Přemísťovat inventář bez vědomí pedagogického dozoru.

 • V prostorách ŠD házet míčem a různými předměty.