Stanovení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

 

 

Studijní obory

(v souladu s § 60, zákona č.561/2004 Sb., vyhl. MŠMT č.671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŠMT č.73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 

 

Ke studiu na střední škole se přijímají i žáci/uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

Kritéria přijímacího řízení:

(i žáci s SVP):                       

69-41-L/   Masér sportovní a rekondiční

                                                                               

 1. pořadí uchazečů bude stanoveno na základě pořadí bodového ohodnocení v rámci přijímacího řízení
 2. správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu na SŠ
 3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání (příloha přihlášky)
 4. uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství
 5. bodový zisk je tvořen:

-          body za jednotnou přijímací zkoušku (max. 100 bodů)

·          hodnocení přijímacích zkoušek:

100 – 66 bodů           100 přepočtených bodů

65 – 50 bodů              80 přepočtených bodů

49 – 33 bodů              60 přepočtených bodů

32 – 10 bodů              50 přepočtených bodů

9 – 0 bodů                  30 přepočtených bodů

-          body za průměrný prospěch z 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 30 bodů)

·          hodnocení průměrného prospěchu:

do 1,99           30 bodů

od 2,00           25 bodů

 

Maximální možný počet bodů je 130.

 

 1. Ke studiu mohou být přijímáni uchazeči s celkovým bodovým ziskem minimálně 75 bodů.

 

 1. V případě rovnosti bodů postupně rozhoduje:

-          počet bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka

-          počet bodů za přijímací zkoušku z matematiky

-          průměrný prospěch za poslední tři pololetí na ZŠ z českého jazyka

-          průměrný prospěch za poslední tři pololetí na ZŠ z matematiky

-          průměrný prospěch za poslední tři pololetí na ZŠ z anglického jazyka

 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení a budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru.

Max. počet přijatých žáků se SVP ve třídě podle § 16 odst. 9 školského zákona: 14

Max. počet přijatý žáků se SVP v běžné třídě: 5

Max. počet přijatých žáků bez SVP ve třídě: 30


Studijní obor pouze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 

Kritéria přijímacího řízení:


78-62-C/02     Praktická škola dvouletá

78-62-C/01   Praktická škola jednoletá

  • správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu na SŠ
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání (příloha přihlášky)
 • k přihlášce je nutné přiložit doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství
 • přijímací zkouška se skládá pouze z přijímacího pohovoru


Max. počet přijatých žáků ve třídě: 10


Učební obory

(v souladu s § 60, zákona č.561/2004 Sb., vyhl. MŠMT č.671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŠMT č.73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 

 

Ke studiu na střední škole se přijímají i žáci/uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

Kritéria přijímacího řízení:    

   (i žáci se SVP)                     65-51–H/01 Kuchař – číšník (Kuchař)

                                                   29-54-H/01 Cukrář  (Cukrář – výroba)

                                                   69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

 

 • správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu na SŠ
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání (příloha přihlášky)
 • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství
 • řízený pohovor – u gastrooborů základní technologické postupy při přípravě pokrmů (příp. cukrářských výrobků) – uchazeč si téma připraví samostatně
 • smyslová zkouška - určení vzorků surovin, koření (u gastrooborů)
 • kultivovaný verbální, tj. slovní projev (u uč. oboru Rekondiční a sportovní masér)
 • test pohybové koordinace, flexibility a jemné motoriky (u uč. oboru Rekondiční a sportovní masér)
 • celkový průměrný prospěch z 8. roč. a I. pol 9.roč. ZŠ
 • u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do systému speciálního školství

 

Max. počet přijatých žáků se SVP ve třídě podle § 16 odst. 9 školského zákona: 14

Max. počet přijatý žáků se SVP v běžné třídě: 5

Max. počet přijatých žáků bez SVP ve třídě: 30

Učební obory pouze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 

Kritéria přijímacího řízení:      

           

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)

29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce)

66-51-E/01 Prodavačské práce  

69-54-E/01 Provozní služby

 

 1. správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu na SŠ,

       lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání (příloha přihlášky),

       doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství

  2. řízený pohovor – u gastrooborů základní technologické postupy při přípravě pokrmů (příp. cukrářských výrobků) – uchazeč si téma připraví samostatně,

       smyslová zkouška - určení vzorků surovin, koření (u gastrooborů),

       kultivovaný verbální, tj. slovní projev (u uč. oboru Prodavačské práce)

  3. v případě vyššího počtu uchazečů rozhoduje průměrný prospěch z 8. roč. a I. pol. 9. roč. ZŠ

 

Max. počet přijatých žáků se SVP ve třídě podle § 16 odst. 9 školského zákona: 14