SŠ - dvouletá

Český jazyk

Březen

- opakování probraných slovních druhů

- rozvoj slovní zásoby

- přepis jednoduchých textů

Slohová výchova : popis obrázku

Literární výchova : seznamování s denním tiskem

 

Duben

- opakování podstatných jmen, vyhledávání v textu

- doplňování písmen do neúplných slov

Slohová výchova : procvičit ústně blahopřání k různým příležitostem

Literární výchova : velikonoční říkanky

Matematika

 - Platba kartou.

- Procvičování finanční gramotnosti.

- Geometrické útvary.

- Sčítání a odčítání pomocí kalkulátoru.

- Slovní úlohy.

 

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby a jednoduchých frází.

Zaměřit se na téma rodina a její členové.