Školská rada

 

Školská rada se zřizuje s účinnosti od 12. 11. 2018 

   V souladu s ustanovením § 167, z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění platných předpisů  a v souladu s  „Volebním řádem školské rady“ vydaného Radou Olomouckého kraje (UR/13/34/2005), předkládám jmenování členů školské rady jako orgánu školy podílejícího se na správě STŘEDNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKé ŠKOLY  prof. V. Vejdovského , Olomouc - Hejčín.

 Jmenný seznam členů školské rady:

za zřizovatele:
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
děkanka Pedagogické fakulty UP Olomouc
Mgr. Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.
odborný asistent v Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP
za rodiče a zletilé studenty:
MUDr. Dagmar Opíchalová
lékařka, zákonný zástupce žáka
MUDr. Lenka Prokešová
lékařka, zákonný zástupce žáka
za školu:
Mgr. Ivana Marešová
statutární zástupce ředitele školy, zaměstnavatel: SŠ, ZŠ, MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc - Hejčín
Mgr. Lenka Kotyzová
předsedkyně školské rady, učitelka odborných předmětů SŠ, zaměstnavatel: SŠ, ZŠ, MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc - Hejčín

Funkční období Školské rady je tříleté, její činnost se řídí podle §167 a §168 školského zákona.