Organizace 1. týdne školního roku 2019 - 2020

 

Pondělí 2. 9. 2019  - zahájení školního roku (nástup do školy)

 • v 8.00 – třídní učitelé přivítají žáky ve svých třídách

 • v 9.40 – konec vyučování, oběd

 • 8.00 - vyřizování přihlášek do ŠD, ŠJ a internát (paní Alešová, 1. p)

V týdnu od 2 . 9. 2019 do 6. 9. 2019 – třídní učitelé ve svých třídách (třídnické práce)

 

 • v 11.35 - konec vyučování 1. stupeň

 • ve 12.30 – konec vyučování 2. stupeň

Zajištěn bude provoz školní družiny, výdej stravy bude od úterý 3. 9. 2019.

Výdej stravy pro žáky ubytované na školním internátě bude od 2. 9. 2019.

Organizace školního roku 2019 - 2020

 • Zahájení školního roku v pondělí 2. září 2019.

 • Konec 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

 • Konec 2. pololetí ukončeno v úterý 30. června 2020.

 • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 3. 2. – 9. 2. 2020.

 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020 (pátek 10. dubnapondělí 13. dubna 2020 jsou stání svátky).

 • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí
  31. srpna 2020.

 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole na pracovišti Svatoplukova od školního roku 2019/2020

 

u dětí s těmito evidenčními čísly:  

ZŠM/685-1

ZŠM/685-2

ZŠM/685-3

ZŠM/685-4

ZŠM/685-5

ZŠM/685-6                 

 

„Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání. ”

Výsledky přijímacího řízení na Praktickou školu jednoletou a Praktickou školu dvouletou - obor úklidové práce pro školní rok 2019/2020

Termín konání přijímacího řízení: 24. dubna 2019

 

Učební obor Praktická škola jednoletá – kód oboru – 78-62-C/01 Úklidové práce

Pořadové číslo:   Registrační číslo:  Přijat: Nepřijat:
1. 433-1   přijat  
2. 317-1 přijat  

                                                 

Učební obor Praktická škola dvouletá – kód oboru – 78-62-C/02  Úklidové práce

Pořadové číslo: Registrační číslo: Přijat: Nepřijat:
1. 403-2      přijat  
2. 341-2     nepřijat
3. 340-2  přijat  
4. 320-2 přijat  
5. 239-2 přijat  
6. 238-2  přijat  
7. 580-2 přijat  
8. 652-2 přijat  
9. 579-2 přijat  

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2018/2019

 

na SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, pracoviště Svatoplukova 11

 

v oboru vzdělávání:  ve třídě:
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá I. SA                                      
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá II. SA
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá II. SB

 

Název zkoušek: termín
Praktická závěrečná zkouška 5. 6. a 6. 6. 2019
Ústní závěrečná zkouška 20. 6. a 21. 6. 2019

 

Vyhlášení termínu zápisu do 1. ročníku základní školy

Ve středu 24. 4. 2019 a ve čtvrtek 25. 4. 2019 se uskuteční zápis do 1. ročníku Základní školy prof. V. Vejdovského, Olomouc – Hejčín, Tomkova 42.

Zápis bude probíhat v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budově SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského na ulici Svatoplukova 11, Olomouc - Řepčín.

 

Při zápisu předloží zákonní zástupci:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz
- poslední zprávu z poradenského zařízení

Vyhlášení termínu přijímacího řízení ke studiu na střední škole

Ředitel Střední školy, Základní školy a Mateřské školy prof. V. Vejdovského Olomouc, Tomkova 42 Olomouc - Hejčín, vyhlašuje dle § 64 zákona 561/2004 Sb., na základě § 2 vyhlášky 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v praktické škole jednoleté a praktické škole dvouleté.

Dne 24. dubna 2019 proběhne I. kolo přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání na Praktickou školu jednoletou č. oboru 78-62-C/01, denní forma vzdělávání a Praktickou školu dvouletou č. oboru 78-62-C/02, denní forma vzdělávání, a to na základě podaných přihlášek, bez příjímacích zkoušek. Oba obory jsou zaměřeny na úklidové práce.

II. kolo přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání na Praktickou školu jednoletou č. oboru 78-62-C/01, denní forma vzdělávání a Praktickou školu dvouletou č. oboru 78-62-C/02, denní forma vzdělávání proběhne dne 28. května 2019. Podmínky pro přijetí ke studiu zůstávají stejné.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn do tří pracovních dnů po termínu přijímacího pohovoru na pracovišti školy Svatoplukova 11 a na webových stránkách školy.

Písemné rozhodnutí zástupce statutárního orgánu zřizovatele o přijetí či nepřijetí žáka ke studiu obdrží zákonní zástupci žáků do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možno se odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí zástupce statutárního orgánu zřizovatele o přijetí ke vzdělávání.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018 - 2019

 

 • Zahájení školního roku v pondělí 3. září 2018.

 • Konec 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

 • Konec 2. pololetí ukončeno v pátek 28. června 2019.

 • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018.

 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 11. 3. - 17. 3. 2019.

 • Velikonoční prázdniny v délce dvou dnů čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.

 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. července 2019 do neděle
  1. září 2019.

 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.