Předávání vysvědčení

 

Dne 30. 6. 2020 bude od 8.00 do 8.45 probíhat předávání vysvědčení pro všechny žáky školy.

Žáci, kteří se nezúčastnili prezenční výuky od 1. 6. 2020, musí předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Aktuální informace ze dne 26. 5. 2020

Vážení rodiče,

rozhodnutím vlády ČR ze dne 25. 5. 2020 se od 1. 6. 2020 otevřou třídy pro žáky 1. stupně naší základní školy za předem daných podmínek, které budou Ministerstvem zdravotnictví ČR upřesněny:

Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti na odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy.

Informace a podmínky nástupu dítěte do školy znovu pečlivě prostudujte a do středy 27. 5. 2020 do 17.00 zašlete třídním učitelům e-mailem zprávu a uveďte tyto zásadní body:

 • zda by Vaše dítě do školy od 1. 6. 2020 nastoupilo,
 • zda byste měli zájem o obědy,
 • zda budete mít zájem o odpolední družinu, která bude probíhat ve stejné třídě se stejnou skupinou dětí (do kolika).

BLIŽŠÍ INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY ZAŠLEME V PÁTEK 29. 5. 2020.

V Olomouci 26. 5. 2020

PaedDr. Mgr. Dan Blaha, ředitel školy

čestné prohlášení 1. 6. 2020.pdf (562kb)

 

Dne 30. dubna 2020 MŠMT vydalo metodický pokyn ke znovuotevření škol.

 

Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona:
 

ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tato informace platí i pro naši ZŠ Svatoplukova 11.

Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku. 

Termíny konání přijímacího řízení na střední školu pro rok 2020/2021 
(pracoviště Svatoplukova 11)

I. termín I.kolo  -   27. 4. 2020

                 II.kolo  -  28. 4. 2020

 

Stanovení kriterií přijímacího řizení k 31. lednu.doc (39kb)

Informace k přijímacím zkouškám, závěrečným zkouškám 

info web (17kb)

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Svatoplukova od školního roku 2020/2021

u dětí s těmito evidenčními čísly:        ZŠM/552

                                                                     ZŠM/579

                                                                     ZŠM/598

„Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání. ”

Odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín, ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

 

V Olomouci dne 4. 5. 2020

PaedDr. Mgr. Dan Blaha, ředitel školy

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2020/2021 (pracoviště Svatoplukova 11)

Zápis žáků do 1. ročníku proběhne od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Vzhledem mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. Organizaci zápisu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

2. Podání žádosti o přijetí - datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, osobně do poštovní schránky školy nebo poštou na adresu školy SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc - Hejčín, Tomkova 42, 779 00 Olomouc.

3. Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoven na dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

4. Součástí žádosti je:

- doporučení školského poradenského zařízení,

- informovaný souhlas,

- rodný list dítěte (kopie),

- občanský průkaz zákonného zástupce (kopie).

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2020-2021.pdf (518kb)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2020-2021.docx (17kb)

Nabídka kroužků

V tomto školním roce nabízíme zájmové kroužky pro žáky:

 • Dramatický kroužek na budově Svatoplukova
 • Sportovní kroužek na budově Táboritů

Kroužky budou probíhat jednou za 14 dnů v rozsahu dvou vyučovacích hodin. 

Kroužek lze otevřít při minimálním počtu 10 přihlášených žáků. Maximální počet účastníků je 14.

Účast v zájmových útvarech je za poplatek. Výše poplatku činí 500 Kč na pololetí, tj. 1 000 Kč na školní rok.

Poplatky slouží k úhradě režijních nákladů a částečně provozních nákladů kroužku.

Platba za 1. pololetí musí být provedena do 30. září, za 2. pololetí do 30. ledna.

Přihlášky se podávají do 20. září.

Zájmové útvary se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění posledních změn.

Informativní třídní schůzky

Informativní schůzky pro rodiče žáků ze školy Svatoplukova a Táboritů

Informativní schůzky pro rodiče se budou konat dne 16. 9. 2019 v 16:00 hodin v jídelně na pracovišti Svatoplukova.

Organizace 1. týdne školního roku 2019 - 2020

 

Pondělí 2. 9. 2019  - zahájení školního roku (nástup do školy)

 • v 8.00 – třídní učitelé přivítají žáky ve svých třídách

 • v 9.40 – konec vyučování, oběd

 • 8.00 - vyřizování přihlášek do ŠD, ŠJ a internát (paní Alešová, 1. p)

V týdnu od 2 . 9. 2019 do 6. 9. 2019 – třídní učitelé ve svých třídách (třídnické práce)

 

 • v 11.35 - konec vyučování 1. stupeň

 • ve 12.30 – konec vyučování 2. stupeň

Zajištěn bude provoz školní družiny, výdej stravy bude od úterý 3. 9. 2019.

Výdej stravy pro žáky ubytované na školním internátě bude od 2. 9. 2019.

Organizace školního roku 2019 - 2020

 • Zahájení školního roku v pondělí 2. září 2019.

 • Konec 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

 • Konec 2. pololetí ukončeno v úterý 30. června 2020.

 • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 3. 2. – 9. 2. 2020.

 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020 (pátek 10. dubnapondělí 13. dubna 2020 jsou stání svátky).

 • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí
  31. srpna 2020.

 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Výsledky přijímacího řízení na Praktickou školu jednoletou a Praktickou školu dvouletou - obor úklidové práce pro školní rok 2019/2020

Termín konání přijímacího řízení: 24. dubna 2019

 

Učební obor Praktická škola jednoletá – kód oboru – 78-62-C/01 Úklidové práce

Pořadové číslo:   Registrační číslo:  Přijat: Nepřijat:
1. 433-1   přijat  
2. 317-1 přijat  

                                                 

Učební obor Praktická škola dvouletá – kód oboru – 78-62-C/02  Úklidové práce

Pořadové číslo: Registrační číslo: Přijat: Nepřijat:
1. 403-2      přijat  
2. 341-2     nepřijat
3. 340-2  přijat  
4. 320-2 přijat  
5. 239-2 přijat  
6. 238-2  přijat  
7. 580-2 přijat  
8. 652-2 přijat  
9. 579-2 přijat